Navigace

Obsah

Pravidla k poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Obce Starý Jičín.


Vážení zástupci organizací, spolků a občanských sdružení,

Rada obce na svém zasedání dne 13.1.2016 schválila směrnici č.1/2016 – pravidla k poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce. Naše obec již řadu let podporuje činnost spolků, občanských iniciativ a sdružení prostřednictvím přidělování dotací z rozpočtu obce. V průběhu let získaly zásady a principy, podle kterých rozděluje dotace rada obce, standardní charakter.

Do roku 2015 nebyl samotný průběh dotačního řízení ani jeho náležitosti vymezen v českém právním řádu žádným právním předpisem. Změna nastala, kdy nabyl účinnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento zákon již upravuje proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů.

Základním hodnotícím kritériem pro jakékoliv posuzování transparentnosti dotačního řízení je zveřejnění pravidel a podmínek, podle kterých se dotace rozdělují. Hlavním cílem „pravidel“ je podat jednotnou a přehlednou formou informace o poskytovaných dotacích pro příjemce dotací a rovněž pro občany. Podle novely jsou nově stanoveny minimální náležitosti žádosti o poskytnutí dotace, veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a též i obcemi vyhlášených „Programů“ na podporu určitých oblastí nebo činností. Tyto programy musí být zveřejněny v určitých lhůtách na úřední desce.

Pravidla jsou účinná od 13.1.2016 a jsou zveřejněna na úřední desce obce a také zde na webových stránkách obce (včetně všech příloh). Žadatelé mohou o dotace požádat na předepsaném formuláři od 31.ledna – do 31. března daného roku. S žadateli, kteří dotaci obdrží, bude sepsána smlouva o poskytnutí dotace. Při porušení povinností stanovených v programech může být žadateli zkrácena dotace a zároveň dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů udělena sankce. Program na podporu aktivit v obci Starý Jičín je součástí pravidel.

Žádosti lze podávat na obec elektronicky na adresu podatelna@stary-jicin.cz, dubcova@stary-jicin.cz , osobně předat na podatelně nebo zaslat poštou na adresu obce.

O poskytnuté částce podpory rozhodne rada obce v souladu s rozpočtem obce na rok 2018.

Bližší informace naleznete níže v příloze - Program Obce Starý Jičín na podporu aktivit v obci na rok 2018.

 

Kontakt:

Radka Dubcová - hospodářskosprávní odbor
tel: +420 556 785 150

e-mail: dubcova@stary-jicin.cz

 

ROK 2019

Informace k veřejné finanční podpoře na rok 2019

Žádost o dotaci od obce

 

DOKUMENTACE:

ROK 2018

Program Obce Starý Jičín na podporu aktivit na rok 2018

Informace k veřejné finanční podpoře na rok 2018.

Žádost o dotaci od obce na rok 2018

VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA z rozpočtu obce na rok 2018 (rozdělení finančních prostředků jednotlivým spolkům). 

ROK 2017

Smlouva o poskytnutí dotace

Vyúčtování poskytnuté dotace

VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA z rozpočtu obce na rok 2017 (rozdělení finančních prostředků jednotlivým spolkům).