Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Heřmanice

Vesnice leží na svahu kopce (359 m. n. m.) 9 km od Starého Jičína. Nachází se mezi kopci Stráž a Zahůra tvořícími hřeben Podbeskydské pahorkatiny, jenž je rozvodím mezi Baltickým a Černým mořem. Severní částí katastru protéká říčka Luha a nachází se zde dva rybníky. Vsí prochází mezinárodní cyklistická trasa Krakow - Morava - Vídeň (Greenways K-M-W) směrem na Hranice a u rybníků na ni navazuje cyklistická trasa č. 6225 ve směru na Bělotín a Jindřichov k pramenům říčky Luhy.

První písemná zmínka o Heřmanicích se váže k r. 1201. Osídlena však již byla při tzv. „vnitřní“ (české) kolonizaci asi před 850 lety, zřejmě mezi roky 1150 - 1157. Později docházelo v souvislosti s „velkou“ (německou) kolonizací okolí k nárůstu německých obyvatel.

V r. 1798 byla v soukromém domě zřízena jednotřídní německá obecná škola, školní budova byla postavena v r. 1850. České děti v tomto období navštěvovaly školu ve Špičkách. Až v roce1919 byla v soukromém domě otevřena i jednotřídní česká škola. Roku 1926 byla otevřena v soukromých domech česká menšinová měšťanská škola i pro okolní české obce. V letech 1930-1931 byla úsilím Matice školské postavena nová velká školní budova. Česká menšinová škola pro oba stupně sloužila Heřmanicím a širokému okolí. V letech 1929‑1930 byla postavena i nová německá škola. Žádná z těchto tří školních budov již neslouží původnímu účelu. Ze staré německé školy je nyní prodejna a byt, z nové německé školy je pohostinství se sálem a bytem a v budově velké české školy bylo vyučování po integraci se Starým Jičínem postupně zrušeno. Budova je nyní v soukromém vlastnictví a čeká na rekonstrukci.

V roce 1939 zde sídlilo 350 občanů, z nichž Němci tvořili mírnou většinu. Po jejich odsunu a dosídlení měly Heřmanice 313 obyvatel. Následný úpadek obce a pokles obyvatel až na 98 obyvatel v roce 2001, vystřídal postupný vzestup na současných 147 obyvatel (stav k 01. 01. 2024). Roku 1976 došlo ke sloučení obce Heřmanice s Dubem, který se tak stal místní částí Heřmanic. Od roku 1980 přestaly být Heřmanice samostatnou obcí a staly se místní částí obce Starý Jičín. K 01. 01. 2024 zde stojí 54 rodinných domů.

Na západním okraji obce se nachází (na místě původně dřevěného) kamenný kříž postavený v roce 1818 donátorem Baltazarem Bystřickým jako díkůvzdání za "vykoupení světa" a ukončení Napoleonských válek v Evropě. V roce 2012 byl kříž renovován a byly u něj vysazeny dub a lípa jako symboly usmíření. Poblíž stojí poslední ze čtyř lip vysazených v roce 1946 na památku ukončení hrůz 2. světové války a u příležitosti prvních svobodných voleb. V roce 2014 byla lípa vyhlášena památným stromem s názvem „Lípa porozumění“. Kaple sv. Anny z roku 1856 byla v letech 1968-1969 až na věž zcela přestavěna a nově opravena. U kaple stojí kamenný kříž z r. 1885 a v roce 1970 byla nově postavena socha sv. Anny. Původní socha sv. Anny postavená v letech 1918 až 1919 k uctění památky osmi padlých občanů Heřmanic v 1. světové válce se nezachovala. Ve středu vesnice byl v roce 1985 postaven pomník osvobození. Ve vsi se dále nachází objekt bývalé hasičárny, který nyní slouží jako veřejná knihovna, zasedací místnost osadního výboru, sídlo spolku HEŘMAN, vodárna a sklad.

Jedinou společenskou organizací v Heřmanicích je spolek HEŘMAN, který usiluje o rozvoj společenského a kulturního života.

12345