Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Svoz tuhého domovního odpadu

Občan, přihlášený k trvalému pobytu v obci Starý Jičín, je povinen hradit poplatek za odvoz tuhého domovního odpadu (TDO) a vyplnit "PŘIHLAŠOVACÍ LÍSTEK POPLATNÍKA" Vlastnoručně podepsaný jej doručit na Obecní úřad Starý Jičín - účtárnu.

Poplatek na rok 2024 činí 792 Kč za 1 obyvatele a je splatný k 30. 6. daného roku. Poštovní poukázky se nezasílají.

Svoz odpadu probíhá každých 14 dnů, vždy lichý týden ve čtvrtek.

 

ÚHRADA POPLATKU:

 • Hotově nebo bezhotovostní platební kartou v pokladně Obecního úřadu Starý Jičín.
 • Bankovním převodem - číslo účtu 1760219309/0800 s uvedením variabilního symbolu a specifického symbolu 1337. Každý poplatník má svůj variabilní symbol. Pokud neznáte svůj variabilní symbol, je možné zaslat dotaz na emailovou adresu ulrychova@stary-jicin.cz či tel.: 556 785 151 (Lenka Ulrychová).

 

V OBCI STARÝ JIČÍN SE TŘÍDÍ ODPAD

Obec Starý Jičín spolupracuje s firmou EKOKOM, která finančně podporuje třídění odpadů (sklo, plasty, papír) v případě, že je zajištěno jeho další využití:

 • Jak třídíme SKLO: do kontejneru označeného nápisem sklo, obvykle má zelenou barvu. Do kontejneru nepatří autoskla, zrcadla, skla s dráty, porcelán ani keramika.
 • Jak třídíme PLASTY: do kontejnerů a označených nápisem plasty a žlutých pytlů,(kelímky od jogurtů a másel, lahve od oleje, aviváží, jaru). Kontejnery mají obvykle žlutou barvu. Do kontejneru nevhazujte obaly znečištěné oleji, zbytky potravin, chemikáliemi, plastové potrubí a linolea.
 • Jak třídíme PAPÍR: dvakrát ročně pořádá Základní škola Starý Jičín sběr starého papíru. Občané mají také možnost starý papír kdykoliv odevzdat v budově Obecního úřadu ve Starém Jičíně.
 • Zvlášť se třídí plastové PET LAHVE od minerálek, které se dávají SEŠLAPANÉ do žlutých plastových pytlů, které dostane každá domácnost.

 

 • NEBEZPEČNÝ ODPAD - (zářivky, barvy, oleje, žárovky, autobaterie, televizory apod.) a  VELKOOBJEMOVÝ ODPAD (koberce, matrace, veškerý nábytek keramika, květináče, kyblíky, šatstvo, WC mísy, umývadla) se odebírá ve SBĚRNÉM DVOŘE ODPADŮ ve Vlčnově (informace s otevírací dobou naleznete v sekci Odpadové hospodářství - Sběrný dvůr).

Systém nakládání s komunálním odpadem upravuje vyhláška obce č. 1/2023 (a její následující dodatky). Více v sekci Platné vyhlášky.

 

JAK TŘÍDÍME:

 • Občané obce dostanou žluté pytle pro třídění odpadu (viz pet lahve), které svážejí pracovníci technických služeb v den vývozu popelnic. Občané jej vystaví u rodinného domu.
 • V rámci poplatku za svoz TDO je zřízen SBĚRNÝ DVŮR ve Starém Jičíně - Vlčnově, který slouží pro sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu pouze pro občany obce. Bližší informace v sekci Technické služby - sběrný dvůr odpadů.

 

Bližší informace poskytne:       

Vedoucí technických služeb - třídění a svoz TDO:

 

Účetní - poplatky za svoz TDO

 • Lenka Ulrychová
 • tel: 556 785 151
 • e-mail: ulrychova@stary-jicin.cz                                                         

Aktualizace 02. 01. 2024