Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Informace

Obec Starý Jičín je od 1.1.2018 zřizovatelem/poskytovatelem terénní služby sociální péče - pečovatelské služby. Pečovatelská služba je zaregistrovaná Moravskoslezským krajem a je zapsaná v elektronickém registru poskytovatelů sociálních služeb - ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Služba se poskytuje v domácnostech uživatelů/klientů, na celém území obce Starý Jičín ( v obcích Starý Jičín, Vlčnov, Jičina, Janovice, Petřkovice, Palačov, Starojická Lhota, Dub, Heřmanice).

Zřizovatele pečovatelské služby zastupuje starosta obce - Bc. Rudolf Kalíšek

Vedoucí sociálních služeb Starý Jičín a sociální pracovník pečovatelské služby - Bc. Jana Černá.

Pečovatelská služba má v současnosti 3 stále pracovníky a 1 pracovníka na zástup.

Sociální služby Starý Jičín jsou organizační složkou obce Starý Jičín, pečovatelskou službu poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 

Posláním pečovatelské služby: je podpora osob v jejich nepříznivé sociální situaci, ve které se ocitly z důvodu svého věku, zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo po úrazu - kdy nejsou schopny tyto situace řešit samostatně a potřebují tím pomoc jiné fyzické osoby. Aby mohli co nejdéle žít svůj dosavadní způsob života ve svém přirozeném prostředí, při zachování vztahů se svými blízkými, přáteli, známými nebo sousedy.

Okamžitá kapacita služby je poskytnutí péče 2 osobám, ve všední dny v době od 6.30 do 16.00 hodin.

 

Cíle pečovatelské služby:

 • umožnit uživatelům/klientům žít běžný způsob života ve svém domácím prostředí, dle svých možností a zvyklostí;
 • podpořit rodinné a přátelské vazebv uživatelů/klientů a zprostředkovat jim kontakt se společenským prostředím;
 • podpora ze strany pracovníků pečovatelské služby bude probíhat v co nejvyšší míře s ohledem na křehkou a intimní oblast života člověka, se kterou je spojováno soukromí, bezpečí a jistota. s důrazem na dodržování základních lidksých práv a svobod;
 • spolupracovat s dalšími organizacemi a úřady pro zajištění či zlepšení nepříznivé situace uživatele/klienta.
   

Poskytované úkony a činnosti:

 • základní sociální poradenství (informace o dalších možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb);
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc při osobní hygieně;
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • fakultatuvní úkony.

 

Pečovatelská služba je určena osobám (cílové skupiny osob):

osobám od 19 let

 • se zdravotním postižením;
 • s tělesným postižením;
 • s chronickým onemocněním;
 • se sluchovým a zrakovým postižením;

dále

 • seniorům;
 • a rodinám s dětmi, ve kterých se narodily současně 3 a více dětí, a to do 4 let věku dětí.

 

Pečovatelská služba není určena, neposkytuje se:

 • osobám, nespadajících do cílové skupiny;
 • osobám, žijících mimo území obce Starý Jičín;
 • jestliže pečovatelská služba neposkytuje službu, o kterou žadatel žádá;
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytování služby;
 • osobám, kdy jim jejich zdravotní stav může způsobit takové projevy chování, že mohou ohrozit sebe nebo pracovníka pečovatelské služby, ohrozit zdraví pracovníka nebo by jejich chování či onemocnění bránilo naplnit samotné poslání služby, také ohrozit zdraví pracovníka;
 • osobám ve stavu, kdy je jim potřeba poskytovat komplexní péči či odborné léčení ve zdravotnickém zařízení
 • osobám, kterým by z důvodů jejich bezpečnosti bylo potřeba vytvořit zvláštní podmínky, které by poskytovatel nebyl schopen zajistit. Těmito zvláštními podmínkami se myslí především omezení osoby v pohybu;
 • osobám, které nepřistoupí na podmínky dané Smlouvou o poskytování pečovatelské služby a osobám, které porušují povinnosti vyplývající z této Smlouvy;
 • žadateli/zájemci byla poskytovatelem vypovězena smlouva v době kratší 6 měsíců před touto žádostí, z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Zásady poskytování pečovatelské služby:

 • na základě podané žádosti a následně sjednané Smlouvy, ve které bude dojednán rozsah poskytování pečovatelské služby - vždy odpovídající potřebám uživatele/klienta;
 • s respektem k individualitě a důstojnosti uživatele/klienta, jeho jedinečnosti a s přizpůsobením se jeho potřebám či přáním a projevů vůle;
 • s akceptací na soukromí, intimitu, životní návyky a stereotypy, přirozené sociální prostředí a sociální vazby uživatele/klienta;
 • s ohledem na samostatnost - vlastní iniciativu uživatele/klienta a zároveň podporou jeho soběstačnosti, což znamená poskytnutí péče v rozsahu nezbytně nutném;
 • se zaměřením na klientovu bio-psycho-sociálně-spirituální stránku;
 • s důrazem na dodržování práv a svobod;
 • na základě spolupráce klienta s poskytovatelem;
 • ze strany poskytovatele věnovat pozornost a podporu rodině, blízkým osobám uživatele/klienta;
 • kvalitní péče poskytovaná profesionály, v návaznosti na dalším vzdělávání pracovníků - vedoucí ke zvyšování kvality poskytované služby, s důrazem na týmovou spolupráci.

 

Pečovatelská služba bez úhrady se poskytuje:

 • rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí;
 • účastníkům odboje;
 • osobám, které byly rehabilitovány podle § 75, odst. 2, pímene c) zákona o sociálních službách;
 • osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru podle § 75, odst. 2, písmene d) zákona o sociálních službách;
 • pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.

 

Postup zahájení poskytování pečovatelské služby:

Kontaktujte prosím sociální pracovnici telefonicky nebo osobním setkáním v kanceláři (viz. kontakt). V případě zájmu zájemce/žadatele o poskytování pečovatelské služby bude domluveno samotné jednání/sociální šetření sociální pracovnicí v jeho domácnosti. Jestliže se zájemce/žadatel rozhodne pečovatelskou službu využívat, dohodne se spolupráce - jaké úkony se rozhodne zájemce/žadatel využívat a časový rozsah jejich poskytování, vše na základě podepsání písemné Smlouvy.

 

                                                                    20.07.2023,   Bc. Jana Černá