Obsah

Obec Starý Jičín je od 1.1.2018 zřizovatelem terénní služby sociální péče - pečovatelské služby. Pečovatelská služba je zaregistrovaná Moravskoslezským krajem a je zapsaná v elektronickém registru poskytovatelů sociálních služeb - ministerstva práce a sociálních věcí. Služba se poskytuje v domácnostech klientů, na celém území obce Starý Jičín (Starý Jičín, Vlčnov, Jičina, Janovice, Petřkovice, Palačov, Starojická Lhota, Dub, Heřmanice).

Zřizovatele pečovatelské služby zastupuje starosta obce - Ing. Rudolf Hrnčíř.

Vedoucí sociálních služeb Starý Jičín a sociální pracovník pečovatelské služby - Bc. Jana Černá.

Pečovatelská služba má v současnosti 3 stále pracovníky a 1 pracovníka na zástup.

Sociální služby Starý Jičín jsou organizační složkou obce Starý Jičín a pečovatelskou službu poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 

Posláním pečovatelské služby: je poskytovaná osobám, které se ocitli v nepříznivé situaci a potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

Okamžitá kapacita služby je poskytnutí péče 2 osobám, ve všední dny v době od 6.30 do 16.00 hodin.
 

Poskytované úkony a činnosti:

 • základní sociální poradenství (informace o dalších možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb);
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc při osobní hygieně;
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • fakultatuvní úkony.

 

Pečovatelská služba je určena osobám (cílové skupiny):

osobám od 19 let

 • se zdravotním postižením;
 • s tělesným postižením;
 • s chronickým onemocněním;
 • se sluchovým a zrakovým postižením;

dále

 • seniorům;
 • a rodinám s dětmi, ve kterých se narodily současně 3 a více dětí, a to do 4 let věku dětí.

 

Pečovatelská služba není určena, neposkytuje se:

 • osobám, nespadajících do cílové skupiny;
 • osobám, žijících mimo území obce Starý Jičín;
 • pečovatelská služba neposkytuje službu, o kterou žadatel žádá;
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytování služby;
 • osobám, kdy jim jejich zdravotní stav může způsobit takové projevy chování, že mohou ohrozit sebe nebo pracovníka pečovatelské služby nebo by jejich chování či onemocnění bránilo naplnit samotné poslání služby, také ohrozit zdraví pracovníka;
 • osobám s nepřizpůsobivým chováním;
 • osobám, kterým by z důvodů jejich bezpečnosti bylo potřeba vytvořit zvláštní podmínky, které by poskytovatel nebyl schopen zajistit. těmito zvláštními podmínkami se myslí především omezení osoby v pohybu;
 • osobám, které nepřistoupí na podmínky dané smlouvou o poskytování pečovatelské služby a osobám, které porušují povinnosti vyplývající z této smlouvy;
 • žadateli byla poskytovatelem vypovězena smlouva v době kratší 6 měsíců před touto žádostí, z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Zásady poskytování pečovatelské služby:

 • s respektem k individualitě a důstojnosti klienta, jeho potřeb či přání a projevů vůle;
 • s akceptací na soukromí, intimitu, životní návyky, přirozené sociální prostředí a sociální vazby klienta;
 • s ohledem na samostatnost - vlastní iniciativu klienta a zároveň podporou jeho soběstačnosti, což znamená poskytnutí péče v rozsahu nezbytně nutném;
 • se zaměřením na klientovu bio-psycho-sociálně-spirituální stránku;
 • s důrazem na dodržování práv a svobod;
 • na základě spolupráce klienta s poskytovatelem;
 • kvalitní péče poskytovaná profesionály, v návaznosti na dalším vzdělávání pracovníků - vedoucí ke zvyšování kvality poskytované služby.

 

Pečovatelská služba bez úhrady se poskytuje:

 • rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí;
 • účastníkům odboje;
 • osobám, které byly rehabilitovány podle § 75, odst. 2, pímene c) zákona o sociálních službách;
 • osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru podle § 75, odst. 2, písmene d) zákona o sociálních službách;
 • pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.

 

Postup zahájení poskytování pečovatelské služby:

Kontaktujte prosím sociální pracovnici telefonicky nebo osobním setkáním v kanceláři (viz. kontakt). V případě zájmu žadatele o poskytování pečovatelské služby bude domluveno samotné jednání/sociální šetření sociální pracovnicí v domácnosti žadatele. Jestliže se žadatel rozhodne pečovatelskou službu využívat, dohodne se spolupráce - jaké úkony se rozhodne žadatel využívat a časový rozsah jejich poskytování, na základě podepsání písemné smlouvy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    22.1.2018,   Bc. Jana Černá