Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Volby do Evropského parlamentu

1) Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro zajištění voleb do Evropského parlamentu 7. a 8. 6. 2024

Ke stažení: Informace o zásadách a způsobu hlasování

Informace pro voliče

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má:

  • občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 08. 06. 2024, dosáhl věku 18 let;
  • občan jiného státu EU, který alespoň druhý den voleb, tj. 08. 06. 2024, dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (konec lhůty pro přihlášení k pobytu je den 24. 04. 2024)

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do Evropského parlamentu jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa) a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu je zápis voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Seznam vytváří každý obecní úřad.

Informace o možnosti vyřízení voličských průkazů pro volby do Evropského parlamentu

Ode dne vyhlášení voleb je možné, aby volič, který nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, požádal o vydání voličského průkazu. Žádost se podává u obecního úřadu, u kterého je volič zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Voličské průkazy vydávají také zastupitelské úřady pro voliče, kteří jsou u nich zapsáni ve zvláštních seznamech voličů.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoli volebním okrsku v České republice.

Voličům, kteří mají trvalý pobyt ve Starém Jičíně, vydá voličský průkaz na jejich žádost Obecní úřad Starý Jičín.

O vydání voličského průkazu lze požádat osobně na Obecním úřadě nejpozději do středy 05. 06. 2024 do 16 hodin.

Žádost lze Obecnímu úřadu ve Starém Jičíně podat také písemně, a to v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky voliče. Takto podaná žádost musí být zdejšímu úřadu doručena nejpozději v pátek 31. 05. 2024. Žádosti zasílejte poštou na adresu Obecní úřad Starý Jičín, Starý Jičín 133, 742 31 Starý Jičín nebo do datové schránky obce Starý Jičín: 48cbwvk.
Voličské průkazy se mohou začít vydávat od čtvrtku 23. 05. 2024. V případě ztráty, odcizení či zničení voličského průkazu nelze vydat duplikát tohoto dokladu. Voličský průkaz se musí ve volebním okrsku vždy odevzdat.

Žádost o vydání voličského průkazu si můžete stáhnout zde.

Kontaktní osoba: Ivana Pavlíková, 556 785 150, ivana.pavlikova@stary-jicin.cz