Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Poplatky

Obecní poplatky lze hradit hotově nebo bezhotovostní platební kartou v pokladně Obecního úřadu Starý Jičín nebo bankovním převodem na číslo účtu 1760219309/0800, specifický symbol dle druhu poplatku, variabilní symbol má každý poplatník svůj - lze zjistit v účtárně Obecního úřadu, na e-mailové adrese ulrychova@stary-jicin.cz či tel.: 556 785 151 (Lenka Ulrychová).

POPLATEK ZA ODPAD

Občan, přihlášený k trvalému pobytu v obci Starý Jičín, je povinen hradit poplatek za odvoz tuhého domovního odpadu (TDO) podle vyhlášky č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, dále je povinen vyplnitPŘIHLAŠOVACÍ LÍSTEK POPLATNÍKA“ a vlastnoručně podepsaný jej doručit na Obecní úřad Starý Jičín – účtárnu.

Poplatek na rok 2024 činí 792 Kč za 1 obyvatele a je splatný k 30. 6. daného roku. Poštovní poukázky se nezasílají.

Svoz odpadu probíhá každých 14 dnů, vždy lichý týden ve čtvrtek.

ÚHRADA POPLATKU:

  • Hotově nebo bezhotovostní platební kartou v pokladně Obecního úřadu Starý Jičín.
  • Bankovním převodem - číslo účtu 1760219309/0800 s uvedením variabilního symbolu a specifického symbolu 1337. Každý poplatník má svůj variabilní symbol. Pokud neznáte svůj variabilní symbol, je možné zaslat dotaz na emailovou adresu ulrychova@stary-jicin.cz či tel.: 556 785 151 (Lenka Ulrychová).

POPLATEK ZA PSA

Poplatek ze psa platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Starý Jičín.

Poplatek se platí ze psů, starších 3 měsíce.

Držitel psa je povinnen vyplnit formulář – Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů a ten doručit podepsaný na Obecní úřad Starý Jičín – účtárnu.

VYHLÁŠKA OBCE STARÝ JIČÍN č. 3/2009, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volný pohyb psů na území obce Starý Jičín.

Roční poplatek za psa jsou povinni platit všichni držitelé psů v obci, podle vyhlášky č. 2/2023, o místním poplatku ze psů, a to ve výši:

Pes v rodinném domě 

400 Kč za 1 psa

600 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož majitele

Pes v bytovém domě

500 Kč za 1 psa

750 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož majitele

Pes v ostatních nemovitostech

500 Kč za 1 psa

750 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož majitele

Majitel jako osoba starší 65 let

200 Kč za 1 psa

300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož majitele, kterým je osoba starší 65 let

Od poplatku jsou osvobozeni držitelé psa, kterými jsou osoby nevidomé, osoby, které jsou považovány za závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoby, které jsou držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoby, provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoby provozující útulek pro zvířata nebo osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Dále se od poplatku osvobozují osoby, které převzaly od obecního úřadu nalezeného (opuštěného) psa, a to na dva roky od převzetí psa.

Poplatek je každoročně splatný nejpozději do 30. 4. daného roku.
Složenky se nezasílají. 


Poplatek lze uhradit hotově nebo bezhotovostní platební kartou v pokladně Obecního úřadu Starý Jičín.

Poplatek lze rovněž uhradit bankovním převodem – číslo účtu 1760219309/0800 s uvedením specifického symbolu 1341 a variabilního symbolu. Každý poplatník má svůj variabilní symbol. Pokud neznáte svůj variabilní symbol je možné zaslat dotaz na emailovou adresu ulrychova@stary-jicin.cz nebo telefonicky na 556 785 151.

Formuláře

Kontakt:
Lenka Ulrychová
tel. 556 785 151
e-mail: ulrychova@stary-jicin.cz

POPLATEK ZA VODNÉ A STOČNÉ

Úplata za odvádění odpadních vod byla stanovena dle Opatření Zastupitelstva Obce Starý Jičín č. 1/2022 na zasedání č. 2 dne 07. 12. 2022.

Poplatníkem se rozumí fyzická a právnická osoba, která má ve vlastnictví nemovitost – stavbu, která je napojena na kanalizační stoky v částech obce Dub, Heřmanice, Janovice, Palačov, Petřkovice, Starojická Lhota, Starý Jičín a Vlčnov nebo na čističku odpadních vod (dále jen ČOV) ve Starojické Lhotě, ve Vlčnově a nově v Palačově.

Sazba stočného je stanovena takto:

a) pro budovy napojené na ČOV Vlčnov:

24 Kč/m3

b) pro budovy napojené na ČOV Starojická Lhota:

12 Kč/m3

c) ostatní budovy:

6 Kč/m3

V souladu s ustanovením § 30 vyhl. MZ č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb., se stanoví paušál průtoku odpadní vody kanalizací ve výši 30 m3 ročně na osobu.

U nebytových prostor (restaurace, obchody, chaty, prostory pro podnikání) se stanoví množství vypouštěných odpadních vod na základě skutečného odběru pitné vody.

Stočné se vypočítává pro každou budovu 1x ročně, vždy k datu 30. 6., pokud dále není stanoveno jinak

  • u domácností podle počtu občanů v budově bydlících
  • u nebytových prostor podle množství odebrané pitné vody.

Stočné nižší než 50 Kč se nevybírá.
K vypočtenému stočnému bude připočítána aktuální DPH.

Stočné je splatné na účet obce do 15 dnů od doručení složenky, pokud dál není stanoveno jinak.

Stočné u budov napojených na stavbu vodního díla "Splašková kanalizace a čerpací stanice obce Starý Jičín – Jičina" se vybírá na základě smlouvy prostřednictvím SmVaK Nový Jičín.
Pokud stočné nebude uhrazeno ve stanoveném termínu, bude účtováno penále jako poplatek z prodlení ve výši 10 % z dlužné částky.